22.09.16

СИСТЕМА І МЕТОДИ ПРОФСПІЛКОВОГО НАВЧАННЯ ДАНІЇ

профспілкове навчання

Тема «Сис­тема та методи профспілко­вого навчання Данії» особливо актуальна для на­ших профспілок. Адже у Об’єднаній федерації робітників Данії 3F неабияку увагу приділяють навчанню своїх членів. 
У профспілці 3F ретель­но відпрацьована і чітко ре­алізується багаторівнева система профспілкової освіти.
Наприклад, усі дові­рені особи профспілки неодмінно навчаються за 6 програмами: програми пер­шого, другого й третього рівнів обов’язкові, решта – на вибір. 
Навчання проводяться у профспілкових центрах. Це сучасні бізнес-комплекси, що обслуговують членів профспілок. Вони містять зони навчання, відпочинку, спорту, харчування, тут ді­ють бібліотека, комп’ютерний зал. Практично всі при­міщення – доволі великі, на 90–100 місць. Одна з голо­вних умов поселення у готе­лі комплексу: одна людина – один номер. Там можна жити, вчитися і працювати абсолютно автономно. 
У 3F діють чотири таких навчальних центри у різних куточках Данії. Тут члени профспілки отримують не­обхідні знання та мають змогу підвищувати свою кваліфікацію. Таке навчан­ня з перервами може трива­ти протягом двох років. 
Неабиякої популярності набуло інтерактивне на­вчання, коли практично весь процес організації та підготовки профспілкового навчання проводиться че­рез інтернет. 
Так, адміністрація проф­спілки складає план на­вчання і дає кожному ви­кладачеві завдання на орга­нізацію певного курсу. Ви­кладач, у свою чергу, на ін­тернет-порталі профспілки розміщує анонс майбутньо­го навчального курсу. На цьому ж сайті май­бутні слухачі реє­струються на на­вчання, заповню­ють анкету. Після реєстрації слухача відправляється за­пит керівникові профкому, який пого­джує із роботодавцем можливість участі праців­ника на заняттях, враховую­чи його зайнятість на основній роботі. Додатковий ма­теріал для курсу кожен сту­дент має змогу скачати на сайті профспілки. 
Таке навчання вигідне і у фінансовому плані, адже обходиться профспілці вдвічі дешевше, ніж семі­нар у навчальному центрі. 
Але все ж таки дистан­ційне навчання не замінить викладача. У будь-якому ви­падку, контакт викладача зі слухачами необхідний. Адже це і практичні пора­ди, обмін досвідом, комуні­кація між учасниками, осо­блива атмосфера, яку не­можливо створити і відчути на відстані. 
Але трапляються ситуа­ції, коли відлучитися для навчання навіть на кілька днів – проблема. У цьому разі найкращий вихід із си­туації – навчання онлайн. 
ВИДАТКОВА ЧАСТИНА ПРОФБЮДЖЕТУ 3F: 
24% зарплата апарату 
17% міжнародна діяльність 
14% семінари, навчання 
8% видання журналу 
7% витрати на поїздки 
7% адміністративні витрати 
5% утримання об’єктів нерухомості 
4% страйковий фонд 
4% допомога регіональним відділенням 
2% проведення з’їзду 
3% витрати на інформаційні технології 
5% інші витрати
Олег СКОВОРОДНІКОВ, 
учасник третьої групи дансько-українського проекту «Посилення внеску профспілок у забезпечення гідної праці, захисту прав працівників та демократизації в Україні» - спільного міжна­родного профспілкового проекту між Федерацією профспілок України і Об’єднаною федерацією робітників Данії 3F за підтримки Міністерства закордонних справ Данії та Європейської програми сусідства 
За матеріалами www.psv.org.ua