13.09.16

Навчальний семінар у рамках дансько-українського проекту у місті Одеса

профспілкове навчання

12 вересня 2016 року у місті Одеса розпочав роботу навчальний семінар у рамках дансько-українського проекту "Посилення внеску профспілок у забезпечення гідної праці, захисту прав та демократизацію в Україні"- спільного міжнародного профспілкового проекту між Федерацією профспілок України і Об’єднаною федерацією робітників Данії 3F за підтримки Міністерства закордонних справ Данії та Європейської програми сусідства.
НОВІ ЗНАННЯ У НОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Для учасників третьої групи дансько-укра­їнського проекту но­вий навчальний рік розпочався у соняч­ній та привітній Одесі. Враховуючи поба­жання та рекомен­дації учасників проекту, семінар вирішили максимально наблизити до членів профспілок та провести заняття на базі підприєм­ства «Одескабель». Це своєрідний подарунок, особливо новообраним керівникам профоб’єднань Донецької та Луган­ської областей Петру Дре­валю та Валерію Черни­шу, які не тільки завер­шили офіційне юридичне визнання своїх організа­цій, а й встигли укласти регіональні угоди. Тож і змогли взяти участь у на­вчальному семінарі IV се­местру, який, на думку присутніх, виявився надзвичайно цікавим і корисним.

Головне завдання голо­ви профспілкової органі­зації – вчасно і якомога повніше укласти колек­тивний договір чи угоду. Тому центральною на се­мінарі була тема щодо психологічних аспектів ведення переговорів. Вони уособлюють обмін думками, пропозиціями, аргументами, що відобра­жають інтереси сторін. І в цьому плані надзвичайно важливо, на думку трене­ра, дотримуватися пра­вил ведення переговорів. А саме:
- визначати, у якій моделі триватимуть пере­говори;
- не допускати спон­танної емоційної реакції;
- знаходити ефектив­ні способи реакції на жор­стку поведінку партнерів;
- відрізняти аргумен­ти від загальних слів;
- не переходити у площину особистих від­чуттів;
- примушувати парт­нерів надавати конкрет­ну інформацію, а не пере­конання у їхній правоті;
- правильно, аргу­ментовано й послідовно формулювати свої цілі, не викликати супротив та агресію партнерів, гово­рити позитивно.
Друга тема, що заціка­вила слухачів, – це нави­чки ораторської майстер­ності та особливості пу­блічних виступів. Під час тренінгу, особливо його інтерактивних завдань, практикуючий психолог Ірина Глушко надала неоціненні рекомендації щодо підготовки висту­пів, особливостей поведін­ки, врахування окремих нюансів під час спілку­вання з аудиторією. Крім того, кожен з учасників мав змогу застосувати отримані знання у міні- тренінгах як доповідач безпосередньо перед коле­гами. Таке поєднання тео­рії і практики, що застосо­вує Ірина Глушко, дуже важливе й допомагає учасникам глибше зрозу­міти особливості оратор­ської майстерності та роз­крити власний потенціал.
Чимало різноманітних порад профспілковим лі­дерам під час своїх тре­нінгів надала Ольга Де­нисова. Її заняття зажди проходять неординарно, оригінально та є надзви­чайно пізнавальними. Один з учасників семіна­ру так сказав про свої вра­ження: «Ольга Денисова – педагог, яка прагне не тільки вкласти у нас зна­ння, а й хоче також, щоб ми були здорові».
Наступний семінар V семестру для третьої групи заплановано на­прикінці листопада ц. р. 
профспілкове навчання
Валентина ШЕВЧЕНКО,
керівник Центру з реалізації дансько- українського проекту
За матеріалами www.psv.org.ua