13.09.16

ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКІВ ДАНСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРОЕКТУ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФСПІЛКОВОГО НАВЧАННЯ ФПУ ТА ЇЇ ЧЛЕНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

профспілкове навчання
Пропозиції учасників дансько-українського проекту «Посилення внеску профспілок у забезпечення гідної праці, захисту прав працівників та демократизації в Україні»  (спільного міжна­родного профспілкового проекту між Федерацією профспілок України і Об’єднаною федерацією робітників Данії 3F) щодо удосконалення системи профспілкового навчання ФПУ та її членських організацій:
ЗАГАЛЬНА СИТУАЦІЯ
Сьогодні в Україні основни­ми проблемами, що призводять до порушення соціально-еконо­мічних прав працівників, є не­досконале законодавство, недо­ступність до справедливого пра­восуддя, відсутність належного соціального діалогу під час розв’язання гострих соціально- трудових проблем, слабка обі­знаність та низький рівень са­мозахисту населення. 
На тлі складної економічної ситуації триває наступ на права профспілок. Спостерігаються непоодинокі випадки втручан­ня державних органів у їх діяль­ність, тиск на профспілкових лі­дерів та членів профспілок, пе­решкоджання з боку влади та роботодавців діяльності проф­спілкових організацій. 
АКТУАЛЬНІСТЬ ЗМІН 
У сучасному профспілковому русі сформувалося чимало про­блем, серед яких, зокрема, по­стійне скорочення профспілко­вого членства, недостатнє пред­ставництво молоді у складі ви­щих виборних органів, голів первинних профспілкових орга­нізацій, зниження престижу ро­боти у профспілках у зв’язку із незахищеністю профспілкових працівників та залежністю го­лів профкомів від роботодавців. 
Ці проблеми тісно пов’язані із незнанням рядових членів про діяльність профспілок щодо захисту їхніх прав, невмінням профспілкових активістів ефек­тивно обстоювати свої позиції, недостатнє володіння профспіл­ковців знаннями для залучення нових членів до лав профспілок, органайзингу, формування сві­домої мотивації профспілково­го членства тощо. 
Усе це зумовлено відсутністю ефективної системи профспіл­кового навчання та підготовки високопрофесійних лідерів на всіх рівнях профспілкових структур. Профспілкове навчан­ня має несистемний характер, дається взнаки відсутність на­лежного рівня фінансування цих заходів. 
З метою удосконалення сис­теми профспілкового навчання Президія ФПУ Постановою від 18.05.2015 № П-33-6 затвердила Концепцію розвитку системи профспілкового навчання. Утім, більшість положень цієї Кон­цепції і досі не втілені в життя, тим часом у профспілковому русі сталися певні зміни. Так, при Академії праці, соціальних відносин і туризму номінально створено Інститут профспілко­вого розвитку. 
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФСПІЛКОВОГО НАВЧАННЯ 
Основні цілі модернізації профспілкового навчання: 
- його побудова у вигляді системи з обов’язковим залучен­ням до навчання профспілкових активістів та лідерів усіх рівнів профспілкової структури; 
- збереження існуючої мере­жі навчально-методичних цен­трів та її поступове розширення аж до створення в кожному об­ласному центрі. 
Основні принципи організа­ції профспілкового навчання
- системність; 
- безперервність; 
- універсальність; 
- доступність; 
- публічність; 
- практичність; 
- гендерний підхід; 
- теорія – 20–30%; 
- практичні заняття – 70– 80%; 
- запровадження дистанцій­них методик навчання; 
- робота у невеликих групах до 25–30 осіб; 
- збереження оплати праці під час навчання; 
- застосування інтерактив­них методів навчання; 
- часткове централізоване фінансування за рахунок ФПУ в рамках «профспілкового» цільо­вого замовлення. 
Розмір видатків на профспіл­кове навчання у бюджетах орга­нізацій усіх рівнів профспілко­вої структури має поступово збільшуватися і в 2020 році ста­новити не менше 20%. 
ФПУ при Інституті профспіл­кового розвитку до 2018 року має розробити механізм та ство­рити окремий Фонд для акуму­лювання цільових коштів з метою організації централізова­ного фінансування профспілко­вого навчання. 
ФПУ разом з Інститутом профспілкового розвитку за ра­хунок коштів Фонду має щороку формувати та здійснювати так зване «профспілкове» цільове замовлення на проведення профспілкового навчання у профспілкових навчальних за­кладах для всіх категорій проф­спілкових активістів та лідерів відповідно до квот. 
Профспілкове навчання на­самперед орієнтоване на підго­товку високопрофесійних проф­спілкових лідерів. Разом з тим навчання, окрім суто профспіл­кової складової, здійснюється на засадах всебічного, гармоній­ного розвитку особистості, фор­мування загальнолюдських цін­ностей, дотримання основних прав та свобод людини і грома­дянина, демократії, відкритості та прозорості. 
СТРУКТУРА ПРОФСПІЛКОВОЇ ОСВІТИ 
ФПУ здійснює загальну коор­динацію проведення профспіл­кового навчання. 
З цією метою діє відповідний дорадчий орган – Науково-мето­дична рада ФПУ, яка признача­ється Президією ФПУ. Відповід­ні науково-методичні ради мо­жуть створюватися при кожно­му профоб’єднанні. 
ФПУ забезпечує повноцінне функціонування Інституту профспілкового розвитку, який на вищому рівні здійснюватиме: 
- організацію й координа­цію навчання, підвищення ква­ліфікації профспілкових кадрів та активу, розвиток мережі на­вчальних і навчально-методич­них закладів ФПУ; 
- проведення заходів, які сприятимуть формуванню духо­вних і світоглядних цінностей у профспілкового активу; 
- узагальнення й поширення досвіду роботи членських орга­нізацій ФПУ та міжнародного досвіду щодо організації на­вчання. 
Інститут профспілкового роз­витку, який створений при Ака­демії праці, соціальних відно­син і туризму, до 2018 року має стати повноцінною структурою зі статусом юридичної особи, яка фінансуватиметься ФПУ на постійній основі. 
Навчально-методичні центри профоб’єднань серед основних напрямів своєї діяльності ма­ють здійснювати: 
- планування організації на­вчання; 
- відбір потенційних учасни­ків для навчання; 
- безпосередньо організацію і проведення навчання; 
- організацію проходження практики та стажування для за­безпечення реалізації практич­ної складової профспілкового навчання; 
- аналіз проблем, невдач, но­вих потреб, тематики та обсягів проведення навчання; 
- поширення передового до­свіду та кращих практик органі­зації навчання. 
СИСТЕМА ПРОФСПІЛКОВОЇ ОСВІТИ 
Система підготовки проф­спілкових активістів і лідерів у рамках профспілкової освіти на принципах безперервності має передбачати обов’язкове прохо­дження ними певних рівнів профспілкової освіти, серед яких: 
I. Базовий. 
II. Основний. 
III. Диференційований погли­блений. 
IV. Вищий. 
V. Актуалізуючий (для всіх рівнів): 
– Стажування. 
Категорії осіб, які навчаються: 
- профактив; 
- апарати профспілкових ор­ганізацій усіх рівнів; 
- голови первинних проф­спілкових організацій; 
- голови міських, районних, вузівських, обласних профспіл­кових організацій; 
- голови галузевих профспі­лок і територіальних профоб’єднань. 
РІВНІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОСВІТИ 
I. Базовий рівень (до 1 тижня) 
Навчання проходять: 
– профактив; 
– апарати профспілкових ор­ганізацій усіх рівнів; 
– голови первинних проф­спілкових організацій. 
Орієнтовні теми для навчання: 
- Основи організаційної ро­боти у профспілках (історія профруху, структура профспі­лок, нормативна база профспілок, статути, звіти і вибори). 
- Основи колдого­вірного процесу (нор­мативна база, структу­ра колдоговору, веден­ня колективних перего­ворів, контроль за вико­нанням тощо). 
- Основи мотивації профспілкового член­ства (органайзинг) та психологічні основи ко­мунікацій. 
- Діловодство у ППО. 
- Основи фінансової діяльності профспілок (розподіл профвнесків, бюджет та кошторис ППО, ревізійні комісії). 
- Основи охорони праці. 
II. Основний рівень (до 2 тижнів) 
Навчання проходять: 
– апарати профспілкових ор­ганізацій усіх рівнів; 
– голови первинних проф­спілкових організацій; 
– голови міських, районних, вузівських, обласних профспіл­кових організацій. 
Орієнтовні теми для навчання: 
- Основи лідерства. 
- Ведення організаційної ро­боти та розвиток профспілково­го руху. 
- Техніка ведення перегово­рів та управління конфліктами. 
- Формування мотивації профспілкового членства (орга­найзинг). 
- Основи ораторського мис­тецтва. 
- Основи менедж­менту профспілкової організації. 
- Соціально-еконо­мічний захист. 
- Правовий захист. 
- Фінансова діяль­ність профспілок. 
- Імідж організації та інформаційна робо­та (PR, комунікації зі ЗМІ, сайти, соцмережі). 
- Основи організа­ції та проведення масо­вих заходів. 
- Основи молодіж­ної політики у проф­спілках. 
III. Диференційова­ний поглиблений рі­вень (до 2 тижнів) 
Навчання проходять: 
– апарати профспілкових ор­ганізацій усіх рівнів; 
– голови первинних проф­спілкових організацій; 
– голови міських, районних, вузівських, обласних профспіл­кових організацій; 
– голови галузевих профспі­лок і територіальних проф-- об’єднань. 
Орієнтовні теми для навчан­ня за власним вибором: 
- Лідерство та публічність. 
- Стратегічне планування розвитку профспілкового руху. 
- Впровадження та реаліза­ція молодіжної політики. 
- Ефективні переговори та соціальний діалог. 
- Менеджмент профспілко­вої організації. 
- Соціально-економічний захист. 
- Правовий захист. 
- Фінансова діяльність та майно профспілок. 
- Імідж організації та інфор­маційна робота (PR, комунікації зі ЗМІ, сайти, соцмережі). 
- Організація та проведення масових заходів, страйків, піке­тувань, мітингів, фестивалів, спартакіад тощо. 
- Охорона праці. 
- Зайнятість та профспілки. 
- Страхування членів проф­спілок. 
- Міжнародна співпраця та обмін досвідом, базове володін­ня іноземними мовами. 
- Підготовка профспілкових тренерів. 
- Фандрайзинг. 
IV. Вищий рівень (до 2 тижнів) 
Навчання проходять: 
– голови обласних профспіл­кових організацій; 
– голови галузевих профспі­лок та територіальних профоб’єднань. 
Орієнтовні теми для навчання: 
- Лідерство та пу­блічність. 
- Стратегічне пла­нування розвитку профспілкового руху. 
- Соціальний діалог. 
- Менеджмент організації. 
- Нормотворчість щодо соціально-еко­номічного захисту. 
- Організація та проведення масових заходів, страйків, пі­кетувань, мітингів тощо. 
- Міжнародна співпраця та обмін досвідом, спеціалізо­ване володіння іно­земними мовами. 
- Фандрайзинг. 
- Представництво і взаємодія з елемен­тами громадянського суспільства. 
V. Актуалізуючий рівень (до 1 тижня) 
Навчання проходять: 
– профактив; 
– апарати профспілкових ор­ганізацій усіх рівнів; 
– голови первинних проф­спілкових організацій; 
– голови міських, районних, вузівських, обласних профспіл­кових організацій; 
– голови галузевих профспі­лок та територіальних профоб’єднань. 
Актуалізуючий рівень на кожному рівні профспілкової освіти застосовується 1 раз на два роки для актуалізації та оновлення знань за відповідни­ми напрямками. 
Стажування: 
- Обов’язкове стажування для новообраних голів ППО. 
- Обмін досвідом між органі­заціями у галузі (стажування спеціалістів профспілки – від тижня до місяця). 
- Оплата праці в повному об­сязі під час стажування. 
- Міжнародне стажування. 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ (БЛОКИ) НАВЧАННЯ:
1. Профспілкова ідеологія: 
- Що таке профспілка? 
- Історія профспілкового руху. 
- Профспілки і політика. 
- Профспілки та економіка. 
- Профспілки і суспільство. 
2. Профспілкове законодавство: 
- Правовий статус. 
- Трудове право. 
- Соціальне страхування. 
- Охорона праці. 
- Податковий облік і звітність. 
3. Колективні угоди і переговори: 
- Колективні переговори. 
- Колективні угоди та договори. 
- Колективні трудові спори та конфлікти. 
4. Органайзинг: 
- Мотивація профспілкового членства. 
- Особливості створення профспілкових організацій. 
- Акції протесту. 
- Діловодство. 
5. Психологія і комунікація: 
- Конфліктологія. 
- Ораторське мистецтво. 
- Лідерство. 
- Вплив. 
- Комунікації. 
6. Інформаційна політика: 
- PR-технології. 
- Іміджмейкерство. 
- Мас-медіа. 
- Інформаційна робота. 
7. Навчання профспілкових ви­кладачів (за окремими проектами та напрямами підготовки): 
- Створення групи профспілко­вих викладачів, які на постійній основі проводитимуть навчаль­ні семінари. 
- Термін навчання (залежно від напряму) – 2–4 місяці. 
- Базовий мінімум: фахова освіта. 
- Обов’язкове профспілкове членство. 
- Стажування за кордоном (мінімум 1 тиждень).
ЗАГАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ
Удосконалення системи профспілкового навчання сприятиме розв’язанню низки проблем, що заважають сталому розвитку профспілкового руху, і допоможе: 
-сформувати надійну систему підготовки та функціонування кадрового потенціалу; 
-якомога ширше залучати молодь до лав профспілок; 
-профспілковим лідерам усіх ланок оволодіти ефективними знаннями щодо механізмів ведення переговорів та захисту соціально- економічних і трудових прав членів профспілок 
Центр з реалізації дансько- українського проекту
За матеріалами www.psv.org.ua